Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM
https://zwrotmarket.pl
§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym
  https://zwrotmarket.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez CRKT sp z o o
  Stefanów 12, 95-006 Stefanów +48 795 098 620 NIP: 7312056913
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
 3. Serwis: serwis internetowy https://zwrotmarket.pl
 4. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
 5. Właściciel: CRKT sp z o o Stefanów 12, 95-006 Stefanów NIP: 7312056913
 6. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu
  końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron
  internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego
  funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu
  internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu
  końcowym oraz numer;
 7. Celem Polityki jest w szczególności:
 8. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w
  Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
 9. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym
  standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 10. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do
  niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 11. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez
  Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 12. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
 13. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze
  zm.);
 14. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
  2017.1219 t.j. ze zm.);
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z
  4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami
  prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na

podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki
uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.

 1. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
  dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
 2. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i
  innych osób, których dane dotyczą;
 3. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
  nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 4. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których
  są przetwarzane;
 5. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 6. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,
  przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są
  przetwarzane;
 7. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
  osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
  przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za
  pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 8. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę
  przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów
  przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 9. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych,
  technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel
  zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie
  przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z
  funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 10. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane
  Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane
  dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym
  przysługuje:
 11. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
 12. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
 13. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania,
  prostowania, usuwania;
 14. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
 15. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem
  ochrony swoich praw.
 16. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez
  profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań

Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do
Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika).
Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten
może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela:
https://zwrotmarket.pl/kontakt/

 1. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie
  upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i
  wyłącznie na polecenie Właściciela.
  § 3. Cookies
 2. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której
  korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie
  dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby
  zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane
  jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Cookies wykorzystywane są w celu:
 4. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
 5. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie
  urządzenia końcowego Użytkownika,
 6. tworzenia statystyk,
 7. utrzymania sesji Użytkownika,
 8. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 9. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 10. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z
  Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i
  bezproblemową nawigację.
 11. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela,
  oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do
  przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne
  przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać
  w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać
  zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies
  bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach
  dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 12. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia
  cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 13. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować
  utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie
  będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z
  zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 14. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu
  końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne
  zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 15. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują
  zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu
  zainstalowanym w tym urządzeniu.
 16. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii
  stosowanych w ramach Serwisu.
  § 4. Postanowienia końcowe
 17. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem
  25.05.2018r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 18. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 19. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 20. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.